نیچه
On ۰۸/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

نیچه

از آن کسی که کتابخانه دارد
و کتاب های زیادی می خواند
نباید هراسید …

از کسی باید ترسید
که تنها یک کتاب دارد
و آن را مقدس می پندارد
ولی هرگز آن را نخوانده است …!

جواب دادن