وودی آلن
On 20/11/2016 | 0 اظهار نظرها 

بزرگترین اشتباه زندگیم اونجا بود که فکر کردم اگه کاری با بقیه نداشته باشم، بقیه هم کاری با من ندارن!

♥ HatefBook.ir ♥

وودی آلن وودی آلن وودی آلن BirdLogoNew

جواب دادن