ویژگی داستانهای مینی مالیستی
On ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

ویژگی داستانهای مینی مالیستی

طرح ساده :

داستانهای مینی مال از طرح بسیار ساده ای برخوردارند، زیرا کوتاهی بیش از حد داستان، فرصت هرگونه پیچیدگی را از طرح داستان سلب
می کند.

ایجاز بیش از حد ایجاز :

از ویژگیهای اصلی داستان های مینی مال محسوب می شود. داستان مینی مال باید از هرگونه حشو و زوائد پیراسته گردد. هر واژه ای که حذف آن خللی به متن وارد نکند، بایستی از متن داستان کنار گذاشته شود. مینی مالیسم برگرفته از هنرهای دیگری چون نقاشی، موسیقی، پیکرتراشی و امثال آن است و شعار مشترک همه ی آنها تأکید بر ایجاز می باشد؛ زیرا آنان به شعار (کم ، زیاد است) معتقدند. این گفته که اولین بار روبرت براونینگ بر زبان آورد، شعار مینی مالیست ها در همه ی عرصه های هنر گردید. گرایش به ایجاز بیش از حد موجب می شود از حداقل واژگان استفاده کنند و از حشو و زوائد به شدت بپرهیزند. محدودیت زمان و مکان داستانهای مینی مال به دلیل کوتاهی بیش از حد با محدودیت زمان و مکان روبرو هستند. «اغلب داستانهای مینی مال در زمانی کمتر از یک روز، چند ساعت و گاه چند لحظه اتفاق میافتند.» (جزینی،
۱۳۷۸، ص ۳۷)

شخصیت ها:

داستان های مینی مالی به دلیل کوتاهی بیش از حد، فاقد تعدد شخصیت داستان کوتاه هستند. شخصیتهای محدود آن نیز اغلب افراد عادی اجتماعند و حتی در بسیاری از موارد، انسانهای تنها، مأیوس و زخم خورده هستند.»

سادگی زبان:

در داستانهای مینی مال ، کوتاهی بیش از حد و محدودیت فضای داستان، فرصت استفاده از آرایه های ادبی را از نویسنده سلب می کند. به همین خاطر زبان به کار رفته در این داستانها بسیار ساده و متناسب با واقع گرایی (رئالیسم) موجود در آن میباشد.
واقع گرایی داستانهای مینی مال، داستان های رئالیستی محسوب می شوند، زیرا به دلیل کوتاهی بیش از حد داستان هیچگونه مجالی برای خیالپردازی وجود ندارد، بنابراین تخیل گرایی رمانتیسم در این داستان ها جایی ندارد.

برخورداری از تم جذاب :

یکی از ویژگی های این گونه داستانها داشتن تم جذاب می باشد. «این گونه داستانها به دلیل نداشتن برخی از عناصر داستانهای سنتی، حتماً باید قصه ای جذاب برای گفتن داشته باشند. منظور از قصه ی جذاب، روایت یا ماجرایی جالب توجه است که ذهن خواننده را برای شنیدن تحریک کند. قصه در داستانهای مینی مالیستی مثل ماده ی منفجره است. به رغم این که این مواد کم است اما چون در محفظه ای در بسته و کوچک قرار می گیرد، انفجار بزرگی ایجاد می کند.»

 برجستگی برخی از عناصر داستان:

گرایش بیش از حد به ایجاز موجب می شود، همه ی عناصر داستان در کمترین شکل ممکن به کار گرفته شوند و همین ویژگی ها موجب میگردد، عناصری چون گفتگو، تلخیص و روایت بیشترین کاربرد را داشته باشند. تمامیت و کمال هر یک از ویژگی های یادشده ی فوق شرط لازم داستان های مینی مالیستی محسوب می شوند اما هیچ کدام به تنهایی کافی نیستند؛ به عبارت ساده ترنمی توان به محض دیدن یکی از این ویژگی ها حکم مینی مال بودن یک داستان را صادر کرد، بلکه بایستی بتوان همه یا بیشتر این ویژگی ها را در آن ها مشاهده کرد. علاوه براین، داستان های مینی مال فاقد حوادث و گره گشایی های داستان کوتاه محسوب می شوند؛ بنابر این نمای کلی و کمال داستان را می توان در همان نگاه اول دریافت.

منبع : مینی مالیسم و ادب پارسی ، نوشته ی دکتر سید احمد پارسا _مقاله

جواب دادن