پائولو کوئلیو
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

اینکه مغرورید، اصلا اشکالی ندارد!!!
اینکه فکر میکنید فقط خودتون غرور دارید، بده…

پائولو کوئلیو

HatefBook.ir

پائولو کوئلیو

جواب دادن