پائولو کوئیلو
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت” است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم

♥ HatefBook.ir ♥

 پائولو کوئیلو

جواب دادن