پایانی برای قصه ها نیست!
On ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

پایانی برای قصه ها نیست!

چرا که نه گوسفندان
عاقل میشوند،

نه گرگ ها،
سیر…

HatefBook.ir

پایانی برای قصه ها نیست!

جواب دادن