پایانی برای قصه ها نیست!
On ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

پایانی برای قصه ها نیست!

چرا که نه گوسفندان
عاقل میشوند،

نه گرگ ها،
سیر…

HatefBook.ir

پایانی برای قصه ها نیست! پایانی برای قصه ها نیست! پایانی برای قصه ها نیست! BirdLogoNew

جواب دادن