پروفسور جان مکسول
On ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

تجربیات ۴۰ ساله خود با بیش از هزاران ساعت تدریس و سخنرانی برای میلیونها نفر در جهان را
در یک جمله به همه مردم دنیا هدیه می کنم :

“هرگز ظاهر زندگی دیگران را
با باطن زندگی خود مقایسه نکنید.”

پروفسور جان مکسول

HatefBook.ir

پروفسور جان مکسول

جواب دادن