پوست انداختن
On ۰۴/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

پوست انداختن 

هستی آدمیزاد در نهایت یک راهپیمایی سخت و انفرادی است که

برنده‌اش نه آدم تیزپاست و نه آدم شجاع یا حتی آدم مریض و وامانده بلکه آن کسی است که

تصوری از عظمت احتمالی خودش دارد و آن‌قدر دلیر است که به خاطر آن عظمت زندگی کند.

کارلوس فوئنتس

جواب دادن