چرا بنویسیم ؟
On ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

چرا بنویسیم ؟

آنچه که ما برای زندگی بهتر به آن نیاز داریم این است که بدانیم چه چیزی نمی خواهیم باشیم.
این یعنی آگاهانه زندگی کردن . وقتی به چیزهایی که نمی خواهیم باشیم آگاهیم قدرت قصد را به صحنه فرا می خوانیم.
در این آگاهی مکانیزمی هست که نخواسته های ما را با خود میبرد .
نوشتن از چیزهایی که نمی خواهیم ، راهی است برای نزدیک شدن به این آگاهی .
و وقتی من شروع کردم به نوشتن فهمیدم
آگاهی برابر است با رهایی . همانطور که نور و روشنایی با هم در یک جا نمی گنجند . به همین سادگی و به همین پیچیدگی .
” من نوشتم ، شما هم بنویسید. “

(الهه رحیمی)

جواب دادن