چهل نامه کوتاه به همسرم
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

چهل نامه کوتاه به همسرم

ابدا دلگیر و آزرده نیستم. من خوب می دانم که تو سخت ترین روزها و سالهای تمامی زندگی را می گذرانی، حال آنکه هیچ یک از روزها و سالهای گذشته نیز چندان دلپذیر و خالی از اضطراب نبوده است که با یادآوری آنها، این سنگ سنگین غصه ها را از دلت برداری و نفسی به آسودگی بکشی.
صبوری تو، صبوری تو، صبوری بی حساب تو در متن یک زندگی ناامن و آشفته که هیچ چیز، آن را مفرح نساخته است و نمی سازد، به راستی که شگفت انگیز ترین حکایت هاست …

نویسنده : نادر ابراهیمی

جواب دادن