چیز مطبوعی است نوشتن!
On ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

چیز مطبوعی است نوشتن!

مهم نیست بد است یا خوب، چیزِ مطبوعی است نوشتن! این که مجبور نیستی خودت باشی، قادر هستی در میان همۀ آن مخلوقاتی بگردی که توصیفشان می کنی. مثلاً امروز من، هم در نقش مرد، هم در نقش زن، عاشق و معشوقه هر دو، در جنگلی در بعد از ظهری پاییزی اسب سواری کرده ام، هم آن اسب ها بوده ام، هم برگ ها، هم باد، هم آن کلماتی که آنها به هم می گفتند، و هم آفتابِ سرخی که باعث می شد آنها چشم هاشان را جمع کنند، چشم هایی که لبریز از عشق بودند.

گوستاو فلوبر
عباس پژمان
٢۴ آذر ١٣٩۵

جواب دادن