ژوزه ساراماگو
On 28/12/2016 | 0 اظهار نظرها 

ژوزه ساراماگو

آنقدر از مرگ می ترسیم که
همیشه سعی می کنیم
از تقصیرات اموات بگذریم؛
انگـــار
پیشاپیش می خواهیم
وقتی نوبت خودمان شد از تقصیرات ما هم بگذرند…

جواب دادن