کافکا در ساحل
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

کافکا در ساحل

مهم نیست تا کجا فرار کنی . فاصله هیچ چیز را حل نمی کند .
وقتی کسی خیلی سخت سعی می کند چیزی را به دست آورد ، نمی تواند . و وقتی دارد با تمام توانش از چیزی فرار می کند ، معمولاً گرفتار همان می شود .
خاطرات از درون شما را گرم می کنند اما در عین حال شما را پاره پاره می کنند

 هاروکی موراکامی

جواب دادن