کتاب قلعه حیوانات
On ۰۸/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

کتاب قلعه حیوانات

همه ی آدمها با هم برابرند
اما پولدارها محترمترند،
اما دخترها پر طرف دارترند،
اما بچه ها واجب ترند،
اما خانمها مقدم ترند،
اما سفیدها برترند و سیاها بدبخت ترند!
البته تبعیضی در کار نیست؛
در کل همه ی آدمها با هم برابرند،
اما بعضی ها برابرترند…!

کتاب قلعه حیوانات
جورج اورول

جواب دادن