گردن داروغه را زدم!
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

از تيمورلنگ سوال کردند كه:
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات طول كشور را طی می‌كند؛ كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب، جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد:
در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم!

HatefBook.ir

گردن داروغه را زدم!

جواب دادن