یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه
On ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه
بعدش از یه جایی به بعد دیگه نمیتونه ، نه که نخواد ؛ نمیتونه
زیادی بکشی در میره میخوره تو چشم و چالت !
این جریان خیلی از آدماست ، آدم ها رو بیشتر از تحملشون تحت فشار قرار ندید …

HatefBook.ir

یه کِش اونقدری کِش میاد که بضاعتشه

جواب دادن