Defualt Category
No image معرفی کتاب
On ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

معرفی کتاب ≪آخرین باری که شنیدید یک سیاستمدار، پزشک یا دادستان بگوید «من اشتباه کردم، ...

No image دلنوشته
On ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

دلنوشته حالت خوب باشد مثل پنجشنبه ای که دیروز و فردایش تعطیل است حالت خوب ...

No image استخوان خوک و دست های جذامی
On ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

استخوان خوک و دست های جذامی "فرض دوم: زنی در کار نیست." تلویزیون برنامه کودک ...

No image بی بال پریدن
On ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

بی بال پریدن بعضی آدم ها جلد زرکوب دارند. بعضی جلد سخت و ضخیم و ...