Tag: سافار
یک دقیقه مطالعه و تفکر
On ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها  |

یک دقیقه مطالعه و تفکر کفشهایم را می پوشم و در زندگی قدم می زنم، ...